Инвестиционо одржавање објекта Дома културе "Пиво Караматијевић"

Инвестиционо одржавање објекта Дома културе "Пиво Караматијевић", редни број ЈНВВ бр. 5/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу: Назив наручиоца: Општина Прибој Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак сходно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: радови - Инвестиционо одржавање објекта Дома културе "Пиво Караматијевић", ЈН ВВ бр.5/20, у складу са Предмером радова, који је саставни део ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Ирфан Ибрагић и Огњенка Удовичић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Опис предмета јавне набавке: Инвестиционо одржавање објекта Дома културе "Пиво Караматијевић"  Назив и ознака из општег речника набавке: 45421000- столарски радови и уградња столарије 45321000-радови на термичкој изолацији 45350000-машинске инсталације
- Предмет јавне набавке није обликован по партијама.