slideshow04

Nabavka putničkog vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Priboj

Nabavka putničkog vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Priboj, redni broj JNMV br. 6/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opštinska uprava opštine Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke:
Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15
i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: dobra - Nabavka putničkog vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Priboj, JNMV br. 6/19, u skladu sa tehničkom
specifikacijom, koja je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Elvis Mujović i Ognjenka Udovičić, službenik za javne nabavke, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Opis predmeta javne nabavke:
- Nabavka putničkog vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Priboj.
- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 34110000-putnički automobili