slideshow04

Statut opštine Priboj

Na osnovu člana 32. tačka 1. a u vezi sa članom 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07, 83/014-dr. zakon, 101/016-dr. zakon i 47/018) i člana 46. stav 1. tačka 1) Statuta opštine Priboj („Službeni list opštine Priboj“,broj  12/08), Skupština opštine Priboj na sednici održanoj 19.03.2019. godine donela je:
Statut opštine Priboj