slideshow04

Radovi na tekućem održavanju fasada stambenih zgrada u opštini Priboj

Radovi na tekućem održavanju fasada stambenih zgrada u opštini Priboj, redni broj JNVV br. 6/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se otvoreni postupak shodno članu 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke su radovi na tekućem održavanju fasada stambenih zgrada u opštini Priboj, u skladu sa Predmerom radova,koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Irfan Ibragić i Ognjenka Udovičić, službenik za javne nabavke, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Opis predmeta javne nabavke:Radovi na tekućem održavanju fasada stambenih zgrada u opštini Priboj, JNVV br.6/19

2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:fasadni radovi – 45443000.

3. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.