slideshow04

Nabavka računarske i video opreme

Nabavka računarske i video opreme, redni broj JNMV br. 9/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: dobra - Nabavka računarske i video opreme, JNMV br. 9/19, u skladu sa Tehničkom specifikacijom koja je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Marko Janjušević; Ognjenka Udovičić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
- Opis predmeta javne nabavke: Nabavka računarske i video opreme
- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 30213100-prenosivi (laptop) računari; 30230000 - računarska oprema; 32330000-uređaji za snimanje i reprodukciju zvuka i slike
- Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.