slideshow04

Zamena oštećenog i dotrajalog asfalta na nekategorisanom putu b.p. 1351 i b.p. 3529 KO Hercegovačka Goleša opština Priboj

Zamena oštećenog i dotrajalog asfalta na nekategorisanom putu  b.p. 1351 i b.p. 3529 KO Hercegovačka Goleša opština Priboj, redni broj JNMV br. 11/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Opština Priboj, ul. 12. januar br. 108, 31 330 Priboj, PIB 101207254; mat.br.07158289, šifra delatnosti 8411, internet stranica: www.priboj.rs, vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: radovi – Zamena oštećenog i dotrajalog asfalta na nekategorisanom putu b.p. 1351 i b.p. 3529 KO Hercegovačka Goleša opština Priboj, JNMV br.11/19, u s kladu s a Predmerom radova koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Simović Mlađen, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Opis predmeta javne nabavke: Zamena oštećenog i dotrajalog asfalta na nekategorisanom putu b.p. 1351 i b.p. 3529 KO Hercegovačka Goleša opština Priboj, JNMV br.11/19

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45233141 – radovi na održavanju puteva

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.