slideshow04

Radovi na izgradnji pešačkih staza u okviru školskog kompleksa Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Priboju - ponovljen postupak

Radovi na izgradnji pešačkih staza u okviru školskog kompleksa Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Priboju - ponovljen postupak, redni broj JNMV br. 7-1/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Predmet javne nabavke: Predmet javne nabavke br. 7/19 su radovi na izgradnji pešačkih staza u okviru školskog kompleksa Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Priboju
Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45233151– radovi na izgradnji pešačkih staza

2. Partije: Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

3. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: ul.12.januar br.108
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

4. Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, kao i propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, odnosno izvođenje građevinskih radova.

5. Vrsta predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke br. 7-1/19 su radovi.

6. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

7. Rezervisana javna nabavka: Naručilac ne sprovodi rezervisanu javnu nabavku u smislu odredbi člana 8. Zakona o javnim nabavkama.

8. Elektronska licitacija: Naručilac ne sprovodi elektronsku licitaciju u smislu člana 42. Zakona.

9. Lice za kontakt ili služba: Irfan Ibragić i Ognjenka Udovičić; e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

10. Rok u kome će naručilac doneti odluku o dodeli ugovora: Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.