slideshow04

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju javnih objekata u Priboju

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju javnih objekata u Priboju, redni broj JNVV br. 7/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju (izmena broj 1) možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se otvoreni postupak shodno članu 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: usluga - Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju javnih objekata u Priboju, u skladu sa Projektnim zadatkom koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Veljko Bojović i Ognjenka Udovičić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Opis predmeta javne nabavke:Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju javnih objekata u Priboju, JNVV br.7/19

2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71240000 – Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja.

3. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.