slideshow04

Rekonstrukcija fiskulturne sale u OŠ „Branko Radičević“ u Priboju

Rekonstrukcija fiskulturne sale u OŠ „Branko Radičević“ u Priboju, redni broj JNVV br. 13-1/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: ul.12. januar br.108
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave
Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45212290 - Radovi na popravci i održavanju sportskih objekata
Partije: Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije.
Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda shodno članu 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15).
Predmet javne nabavke je - Rekonstrukcija fiskulturne sale u OŠ „Branko Radičević“ u Priboju.
Razlog za primenu i osnov iz zakona u slučaju pregovaračkog postupka: Osnov za primenu pregovaračkog postupka sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda je član 35. stav 1.tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“br. 124/12, 14/15 i 68/15).
Naručilac, Opština Priboj doneo je odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke br.13/18 od 404-259 od 12.12.2018. god., čiji je predmet: Rekonstrukcija fiskulturne sale u OŠ „Branko Radičević“ u Priboju, JN br. 13/18. Za predmetnu javnu nabavku naručilac je objavio poziv za podnošenje ponude i konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki dana 15.03.2019. god.
S obzirom da nisu bili ispunjeni uslovi za donošenje odluke o dodeli ugovora i da su sve podnete ponude ocenjene kao neprihvatljive, naručilac je odlukom broj 404-251/2 od 16.09.2019. godine obustavio postupak javne nabavke.
Imajući u vidu navedeno, naručilac se opredelio za sprovođenje pregovaračkog postupka sa objavljivanjem poziva shodno članu 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.