slideshow04

Radovi na uređenju Islamskog groblja u Priboju

Radovi na uređenju Islamskog groblja u Priboju, redni broj JNMV br. 12/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br.124/12,14/15 i 68/15), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“, br.86/15 i 41/19), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti 03 br. 404-272 od 22.10.2019. god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 03 br. 404-272-1 od 22.10.2019. god., pripremljena je konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Radovi na uređenju Islamskog groblja u Priboju, JNMV br.12/19.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.
3. Predmet javne nabavke: radovi - Radovi na uređenju Islamskog groblja u Priboju, JN MV br.12/19, u skladu sa Predmerom radova, koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.
4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5. Kontakt: Ekrem Hodžić i Ognjenka Udovičić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Opis predmeta javne nabavke: Radovi na uređenju Islamskog groblja u Priboju
2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45112714 - Radovi na pejzažnom uređivanju groblja
Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.