slideshow04

Javna nabavka za izbor privatnog partnera i dodela ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji Opštine Priboj

Javna nabavka za izbor privatnog partnera i dodela ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji Opštine Priboj, redni broj JN br. 10/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju (izmena broj 3) možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore broj 1 možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore broj 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore broj 3 možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore broj 4 možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore broj 5 možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore broj 6 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1.Podaci o naručiocu
Naručilac: Opština Priboj
Adresa: 12. Januara br. 108, 31330 Priboj
Internet stranica: http://www.priboj.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke i zakonske regulative
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku i za celo vreme trajanja

Ugovora treba da se pridržava:
• Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Sl. glasnik RS" br. 88/11, 15/2016 i 104/2016), u daljem tekstu: Zakon o JPP;
• Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 24/2012, 14/2015 i 68/2015) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona;
• Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Sl. glasnik RS" br. 25/13);
• Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS" br. 145/2014 i 95/2018 – dr. zakon);
• Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl.glasnik RS" br. 88/11, 104/2016 i 95/2018);
• Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl.glasnik RS" br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018) i pripadajućim Pravilnicima
• Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige ("Sl. glasnik RS" br. 22/2015);
• Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata ("Sl. glasnik RS" br. 27/2015 i 29/2016);
• Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. List SFRJ", br. 53/88, 54/88 i "Sl. list SRJ" 28/95);
• Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl. list SFRJ“, br. 65/88 i 18/92);
• Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova ("Sl. list SFRJ", br. 6/92);
• Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih sijalica i svetiljki („Službeni glasnik RS“. Broj 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US)
• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ("Sl. List SFRJ“, br. 13/78 i "Sl. List SRJ", br. 37/95);
• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl. List SFRJ“, br. 74/90);
• Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima ("Sl.glasnik RS" br. 21/89);
• Tehničke preporuke EPS;
• Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS" br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon);
• Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS" br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon);
• Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Sl.glasnik RS" br. 99/2010)
• Pravilnik o utvrđivanju modela ugovora o energetskim uslugama za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti kada su korisnici iz javnog sektora ("Sl. glasnik RS" br. 41/2015)
• Statut Opštine Priboj („Sl. list Opštine Priboj“ br.1/19)
• Rešenje o obrazovanju stručnog tima za sprovođenje postupka za javno-privatno partnerstvo i javne nabavke izbora privatnog partnera u oblasti javnog osvetljenja;
• Odluka Skupštine Opštine Priboja o pokretanju postupka realizacije projekta javno privatnog partnerstva u oblasti javnog osvetljenja 01 broj 02-75 od 28.12.2018.godine;
• Odluka Skupštine Opštine Priboja o davanju saglasnosti i usvajanju Predloga projekta javno privatnog partnerstva kojim se predlaže rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji Opštine Priboj 01 br.312-713 od 16.10.2019.god.;
• Pozitivno mišljenje Komisije za javno-privatno partnerstvo i koncesije za «REKONSTRUKCIJA, RACIONALIZACIJA I ODRŽAVANjE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA U OPŠTINI PRIBOJ Predlog projekta javno – privatnog partnerstva » (br. 42/2019 od 23.10.2019. godine).

3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke je izbor privatnog partnera i dodela javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu najpovoljnijem ponuđaču za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije na teritoriji Opštine Priboj.
4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi izbora privatnog partnera i zaključenja ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije na teritoriji Opštine Priboj.
5. Kontakt
Lice (ili služba) za kontakt:
Ime: Marko Janjušević, broj tel: 064/206-68-26
Elektronska adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.