slideshow04

Nabavka i isporuka elektromaterijala i elemenata novogodišnje rasvete oblikovana u dve partije

Nabavka i isporuka elektromaterijala i elemenata novogodišnje rasvete oblikovana u dve partije, redni broj JNMV br. 14/19.
- partija 1: Nabavka i isporuka elektromaterijala za održavanje javne rasvete na teritoriji opštine Priboj;
- partija 2: Nabavka i isporuka elemenata novogodišnje rasvete
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 1) možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija 2) možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2.Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3.Predmet javne nabavke su dobra – Nabavka i isporuka elektromaterijala i elemenata novogodišnje rasvete, oblikovana u dve partije, u skladu sa obrascem specifikacije dobara koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4.Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5.Kontakt: Esada Pekušić, Ognjenka Udovičić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Opis predmeta javne nabavke - Nabavka i isporuka elektromaterijala i elemenata novogodišnje rasvete, oblikovanu u dve partije:
- partija 1: Nabavka i isporuka elektromaterijala za održavanje javne rasvete na teritoriji opštine Priboj;
- partija 2: Nabavka i isporuka elemenata novogodišnje rasvete
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
 31500000- rasvetna oprema i električne svetiljke
 31532000-delovi lampi i svetlećih tela
Predmet javne nabavke je oblikovan u dve partije.