slideshow04

Nabavka dva paketa građevinskog materijala

Nabavka dva paketa građevinskog materijala, redni broj JNMV br. 3-1/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

Nabavka građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000.
U sporazumu o implementaciji programa o stambenom zbrinjavanju u Srbiji, obezbeđenje paketa građevinskog materijala predviđen je kao jedan od modaliteta (B: Građevinski materijal) koji će biti sproveden u više implementacionih faza.

Pomenuti modalitet stambenog zbrinjavanja definisan je kao pružanje podrške integraciji izbeglih lica koja su već započela izgradnju kuća ili koja poseduju neuslovnu kuću pogodnu za adaptaciju, obezbeđivanjem paketa građevinskog materijala.

Obim ovog projekta podrazumeva isporuku 2 paketa građevinskog materijala korisnicima, na lokacijama datim u Aneksu 2: Struktura količina za materijal ovog tenderskog dosijea.