slideshow04

Nabavka sportske opreme i rekvizita za fiskulturnu salu OŠ "Branko Radičević" u Priboju

Nabavka sportske opreme i rekvizita za fiskulturnu salu OŠ "Branko Radičević" u Priboju, redni broj JNMV br. 15/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.
Predmet javne nabavke: dobra - Nabavka sportske opreme i rekvizita za fiskulturnu salu OŠ "Branko Radičević" u Priboju, JNMV br. 15/19, u skladu sa Tehničkom specifikacijom dobara koja je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

3. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

4. Kontakt: Darko Đogović i Ognjenka Udovičić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
- Opis predmeta javne nabavke: Nabavka sportske opreme i rekvizita za fiskulturnu salu OŠ "Branko Radičević" u Priboju
- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Sportska roba i oprema 37400000
- Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.