slideshow04

Nabavka goriva za službena vozila

Nabavka goriva za službena vozila, redni broj JNMV br. 4/20.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1.Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opštinska uprava opštine Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj: 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3.Predmet javne nabavke: dobra - Nabavka goriva za službena vozila, u skladu sa specifikacijom dobara, koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4.Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5.Kontakt: Ognjenka Udovičić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
 Opis predmeta javne nabavke: Nabavka goriva za službena vozila putem debitne kartice- tip evro dizel

 Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09100000 - Goriva

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.