slideshow04

Sanacija i popravka nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Priboj u 2020. godini

Sanacija i popravka nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Priboj u 2020. godini, redni broj JNVV br. 2/20.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj: 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se otvoreni postupak javne nabavke shodno članu 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: radovi - Sanacija i popravka nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Priboj u 2020. godini, JN VV br.2/20, oblikovana po partijama, u skladu sa Predmerom radova, koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Simović Mlađen i Ognjenka Udovičić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Opis predmeta javne nabavke: Sanacija i popravka nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Priboj u 2020. godini

2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: - 45233142 Radovi na popravljanju puteva

3. Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama, i to:
Partija 1.– Sanacija nekategorisanih puteva u MZ Sjeverin, MZ Strmac, MZ Sastavci i MZ Bučje
Partija 2.– Sanacija nekategorisanih puteva u MZ Zabrnjica, MZ Krajčinovići i MZ Pribojska Goleša
Partija 3.- Sanacija nekategorisanih puteva u MZ Banja, MZ Kratovo, MZ Mažići i MZ Kalafati
Partija 4.- Sanacija nekategorisanih puteva u MZ Stari Grad,MZ Novi Priboj i MZ Rača.