slideshow04

Investiciono održavanje objekta Doma kulture "Pivo Karamatijević"

Investiciono održavanje objekta Doma kulture "Pivo Karamatijević", redni broj JNVV br. 5/20.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu: Naziv naručioca: Opština Priboj Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke:
Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se otvoreni postupak shodno članu 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: radovi - Investiciono održavanje objekta Doma kulture "Pivo Karamatijević", JN VV br.5/20, u skladu sa Predmerom radova, koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Irfan Ibragić i Ognjenka Udovičić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
- Opis predmeta javne nabavke: Investiciono održavanje objekta Doma kulture "Pivo Karamatijević"  Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45421000- stolarski radovi i ugradnja stolarije 45321000-radovi na termičkoj izolaciji 45350000-mašinske instalacije
- Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.