Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину, редни број ЈНMВ бр. 13/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке је услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину (превоз обухвата период од дана закључења уговора закључно са крајем школске 2019/20. године).
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт: Видосав Цвијовић и Огњенка Удовичић, службеник за јавне набавке, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке: Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину (превоз обухвата период од дана закључења уговора закључно са крајем школске 2019/20. године).
2. Назив и ознака из општег речника набавке: 60130000 - Услуге друмског путничког превоза за посебне намене
3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.