Услуга израде пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“ Саставци, општина Прибој

Услуга израде пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“ Саставци, општина Прибој, редни број ЈНMВ бр. 1/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.
Предмет јавне набавке: услуга - Услуга израде пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“ Саставци, општина Прибој, у складу са Пројектним задатком који је саставни део ове конкурсне документације.

3. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Контакт: Вељко Бојовић и Огњенка Удовичић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Опис предмета јавне набавке: Услуга израде пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“ Саставци, општина Прибој
- Назив и ознака из општег речника набавке: 71240000 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања
- Предмет јавне набавке није обликован по партијама.