slideshow04

Изградња расвете на дечијем игралишту на КП бр. 1851/10

Изградња расвете на дечијем игралишту на КП бр. 1851/10, редни број ЈНМВ бр. 11/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке: радови - Изградња расвете на дечијем игралишту на КП бр. 1851/10, у складу са Предмером радова који је саставни део ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Ирфан Ибрагић и Есада Пекушић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..


II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
• Набавка радова - Изградња расвете на дечијем игралишту на КП бр. 1851/10
• 45316100 - Инсталација спољне расвете
• 34928500 - Опрема за уличну расвету