Organizacija muzičkog programa – koncerata na manifestaciji Lim fest u Priboju

Organizacija muzičkog programa – koncerata na manifestaciji Lim fest u Priboju, redni broj JNMV br. 5/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj: 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javnenabavke:
Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“br. 124/12, 14/15 i 68/15) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: usluge - Organizacija muzičkog programa – koncerata na manifestaciji Lim fest u Priboju, JN MV br.5/19, u skladu sa Specifikacijom
usluge, koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Ognjenka Udovičić, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Opis predmeta javne nabavke: Organizacija muzičkog programa – koncerata na manifestaciji Lim fest u Priboju, JN MV br.5/19.

2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Usluge muzičkih grupa - 92312120

3. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.