Održavanje i popravka softvera za potrebe Opštinske uprave Priboj , oblikovana u tri partije

Održavanje i popravka softvera za potrebe Opštinske uprave Priboj , oblikovana u tri partije, redni broj JNPP br. 1/19.
Obaveštenje o pokretanju postupka možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Mišljenje Uprave za javne nabavke možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 - možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 - možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 - možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu: Opštinska uprava opštine Priboj
Adresa: "12. januar" br. 108
Internet stranica: www.priboj.rs
PIB: 101207254
Matični broj: 07158289
Šifra delatnosti: 8411

2. Predmet javne nabavke je usluga – Održavanje i popravka softvera, oblikovana u tri partije:
- Partija 1. Održavanje i popravka softvera „HERMES;
- Partija 2. Održavanje i popravka softvera lokalne poreske administracije-IS LPA;
- Partija 3. Održavanje i popravka softvera za budžetsko računovodstvo „TREZOR-SAVETNIK“.

3. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 72267000 - Održavanje softvera za informacione tehnologije

4. Vrsta postupka javne nabavke:
Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
Pravni osnov za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda propisan je članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ((„Sl. glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)„ naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda ako zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač“.
Pre pokretanja pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda podnet je zahtev Upravi za javne nabavke za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka, povodom koga je Uprava za javne nabavke izdala Mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda, broj 404-02-2668/19 od 12.06.2019.godine.

5. Kontakt: Udovičić Ognjenka, službenik za javne nabavke; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..