slideshow04

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2019/2020. godinu

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2019/2020. godinu, redni broj JNMV br. 13/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.
3. Predmet javne nabavke je usluga prevoza učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2019/2020. godinu (prevoz obuhvata period od dana zaključenja ugovora zaključno sa krajem školske 2019/20. godine).
4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5. Kontakt: Vidosav Cvijović i Ognjenka Udovičić, službenik za javne nabavke, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Opis predmeta javne nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2019/2020. godinu (prevoz obuhvata period od dana zaključenja ugovora zaključno sa krajem školske 2019/20. godine).
2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 60130000 - Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene
3. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.