slideshow04

Usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na rekonstrukciji fiskulturne sale OŠ “Branko Radičević“ u Priboju

Usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na rekonstrukciji fiskulturne sale OŠ “Branko Radičević“ u Priboju, redni broj JNVV br. 9/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se otvoreni postupak javne nabavke shodno članu 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: usluga - Usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na rekonstrukciji fiskulturne sale OŠ “Branko Radičević“ u Priboju, u skladu sa ponudom izvršioca, koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Ekrem Hodžić i Ognjenka Udovičić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..


II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Opis predmeta javne nabavke: Usluga vršenja stručnog nadzora na izvođenju radova na rekonstrukciji fiskulturne sale OŠ “Branko Radičević“ u Priboju.

2. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 7124700-nadzor građevinskih radova

3. Procenjena vrednost predmetne javne nabavke 240.000,00 din. bez PDV-a.

4. Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.