slideshow04

Usluga izrade projektne dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti objekta Osnovne škole „9. maj“ Sastavci, opština Priboj

Usluga izrade projektne dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti objekta Osnovne škole „9. maj“ Sastavci, opština Priboj, redni broj JNMV br. 1/20.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330
Matični broj : 07158289
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke: Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se postupak javne nabavke male vrednosti shodno članu 39. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.
Predmet javne nabavke: usluga - Usluga izrade projektne dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti objekta Osnovne škole „9. maj“ Sastavci, opština Priboj, u skladu sa Projektnim zadatkom koji je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

3. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

4. Kontakt: Veljko Bojović i Ognjenka Udovičić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
- Opis predmeta javne nabavke: Usluga izrade projektne dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti objekta Osnovne škole „9. maj“ Sastavci, opština Priboj
- Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71240000 – Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja
- Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.